annabethae.com

Samenvatting

Achtergrond en doel: Cervixcarcinoom is een ziekte die een grote impact heeft op het leven van een vrouw. Na de behandeling volgt een traject van verwerking en weer opnieuw participeren in de maatschappij. In het ziekenhuis waar de casestudy plaats vindt gebeurt de follow-up na cervixcarcinoom multidisciplinair; door de gynaecoloog die het medische gedeelte doet en door de verpleegkundige waarin vooral het geven van informatie en de begeleiding op de voorgrond staan. Omdat de patiënten vaak òf in een behandeltraject òf in een verwerking- of reïntegratietraject zitten zijn de verpleegkundige consulten vaak telefonisch om de patiënten niet nog meer te belasten met een ziekenhuisbezoek. Het is echter niet onderzocht of de patiënt met een telefonisch consult net zo tevreden is als met een face-to-face consult.  

Beschrijving Case: Vrouw van 34 jaar in het tweede jaar van de follow-up na chemoradiatie van een macro-invasief plaveiselcelcarcinoom van de cervix.

Methode: De primaire variabele, de tevredenheid van de patiënte met een verpleegkundig telefonisch consult vergeleken met een verpleegkundig face-to-face consult, is gemeten met behulp van de Telephone Satisfaction Questionnaire. 
Tevredenheid kan samenhangen met de persoonlijke situatie van patiënte. Daarom is er voor gekozen om de kwaliteit van leven, de secundaire variabele, te meten met de QLQ-C30. 

Uitkomsten: Uit de resultaten van de meetinstrumenten blijkt dat de patiënte uit deze case-study even tevreden is met een verpleegkundig telefonisch consult als met een verpleegkundig face-to-face consult.                                                                                                                 

Conclusie: In deze setting met deze verpleegkundige en deze patiënte, is de tevredenheid van de patiënte in deze casestudy even groot met een telefonisch consult als met een face-to-face consult. Verder onderzoek is nodig naar het effect van gegeven verpleegkundige interventies tijdens verpleegkundig telefonische consulten aan een patiënte na de behandeling van een cervixcarcinoom.

Ben je geïnteresseerd in de hele casestudy? Mail me dan!


Reacties (2)